AcadémicoPrémios
2020/2021Prof. Li DU
2021/2022Prof. Chao WANG
2022/2023Prof. Jianhong LIU
2023/2024Dr. Ma Zhe